Riskområde - en arbetare som använder en vinkelslip, som bär hjälm med hörselskydd, munskydd, skyddsglasögon och handskar

Våra experter analyserar och ger råd om riskområden i er arbetsmiljö

Risker och sjukdomar orsakade av dåligt anpassad arbetsmiljö går ofta att förhindra genom att angripa dem med professionalitet och ansvar. För Swedol handlar hälsa, miljö och säkerhet i första hand om att eliminera och förebygga riskerna på en arbetsplats i syfte att skydda medarbetarna och samtidigt hålla produktionen igång.

Ett riskområde i arbetsmiljön kan i annat fall orsaka skada, sjukdomar och i vissa fall dödsfall. Men, det går att förhindra negativa effekter för både verksamheten och medarbetarna genom att hitta grundorsaken till problemet och därefter en lämplig och hållbar lösning. Där kommer våra experter in.

Vad är ett riskområde?

Vi på Swedol har identifierat tolv riskområden inom områdena hälsa, miljö och säkerhet för yrken inom industri som vi tycker är särskilt viktiga att lyfta upp och hjälpa till med.

Bullernivåer

I dagsläget ligger snittet inom industrin för bullernivåer på 110 dB, trots att den maximala ljudexponeringen under en arbetsdag i själva verket inte får överstiga 80 dB. Alla som utsätts för buller är i riskzonen. Detta är ett stort problem som vi på TOOLS gärna hjälper ert företag att lösa.

Expertens tips – så vet du att medarbetarna har rätt säkerhetsutrustning för att minska bullret

 • Rätt hörselskydd ska monteras på skyddshjälmen

 • Använd alltid CE-märkta hörselkåpor

 • Ansiktsvisir ska inte komma i kontakt med någon del av hörselskyddet

 • Banden på andningsskyddet får inte störa hörselkåpans tätningsringar

 • Hörselskydd ska bäras under skyddskläder och huvor

 • Hörselkåpor blir smutsiga och åldras. Byt därför tätningsringar ofta

Dammpartiklar

Partiklar i luften på arbetet försämrar andningen, försämrar uthålligheten och kan i de värsta fallen vara direkt livshotande. Med rätt skydd kan risker i arbetsmiljön minska markant och alla kan utan oro börja andas in – och andas ut.

Expertens tips - använd rätt andningsskydd

 • Välj rätt skydd för din ansiktsform

 • Gränsvärden är beräknade på en vanlig arbetsdag, vilket betyder att andningsskyddet bör uppgraderas vid längre arbetspass

 • Samma gäller om du anstränger dig på jobbet, vilket gör att andningen blir häftigare

 • Underhåll andningsskyddet efter varje pass, se till att utandningsventilerna sluter tätt

 • Det krävs tillstånd, särskilda förberedelser och utrustning för att arbeta med asbest

Egonomi och belastningskador

Ett av de vanligaste riskområdena inom många företag är belastningsskador, ett problem som ofta kan leda till vilket ofta till sjukfrånvaro.

Expertens tips: Tänk på ergonomi dagligen

 • Höj- och sänkbara arbetsstationer tillåter anställda att anpassa arbetshöjden efter uppgift

 • Införskaffa avlastningsmattor och rätt skor. Med fotscanning är det lättare att hitta rätt passform för skorna

 • Balansblock hjälper verktygen att hänga kvar i rätt ergonomisk höjd för den som ska utföra arbetet

 • Använd en så kallad "grön zon" som är lättillgänglig för verktyg och material

 • Anpassa belysningen efter arbetsuppgiften

 • Håll en behaglig temperatur på jobbet för att undvika kyla som har en negativ effekt på muskelstyrkan och finmotoriken

Halk och fall

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är billigt att säkra arbetsplatsen och minska riskerna i arbetsmiljön.

Expertens tips – ställning och fallskydd är viktigt

 • Smidigast är inte alltid säkrast – att plocka fram stegen kan vara farligare än man tror. Ställning och fallskydd är ofta rätt väg att gå

 • Välj bort stegen när du ska hantera ett verktyg för att undvika att halka eller fall

 • Ställning passar bättre för tunga arbeten eller arbeten som tar längre tid

 • Använd en nivåutjämnande stege när underlaget är vått, ostadigt eller ojämnt

 • Sele ska alltid bäras innanför ytterkläderna oavsett årstid

 • Lägg mattor på utsatta områden, komplettera med absorbenter

Heta arbeten

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten såsom svetsning, lödning, skärning och arbeten med snabbroterande verktyg har ökat som ett riskområde inom industrin och riskerna är självklara.

Expertens tips - rätt släckare för rätt tillfälle

 • Pulversläckare har bäst släckeffekt i förhållande och leder inte ström

 • Skumsläckare innehåller mest vatten, vilket gör det lättare att torka

 • Koldioxidsläckare är en ren variant som passar i laboratorier, ställverk, finmekanisk industri och till datorer och elutrustning

 • En A-märkt släckare används när det brinner i trä, textil eller papper

 • En B-märkt släckare till vätskor och oljor, medan C-märkt tacklar gasbrand

Hälsa och hygien

Sjukfrånvaro är kostsam, likaså sjuknärvaro. Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och verksamheten vid god hälsa. 

Expertens tips – skyddshandsken är din bästa vän

 • Byta handskar mellan olika arbetsuppgifter. En handske som skyddar mot en kemikalie kan vara ett dåligt skydd mot en annan

 • Använd aldrig en handske efter genombrottstid, alltså det bästföredatum som anges i bruksanvisningen

 • Bruksanvisningen beskriver även hur man rengör handsken

 • Höga temperaturer på jobbet minskar handskens genombrottstid

 • Vissa kemikaliekombinationer bryter ned handsken snabbare än andra

Kemiska hälsorisker

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen finns det hög risk för frätskador eller förgiftning som ställer krav på arbetsmiljön. Ett fåtal andetag kolmonoxid eller svavelväte kan bli olycksbådande. Ämnen som förtär syret i luften kan också vara livsfarliga beroende på omständigheterna.

Expertens tips: Livsviktigt med tillstånd

 • När en medarbetare ska arbeta i ett begränsat utrymme (silo, brunn eller dylikt) där det finns brandfarlig vätska bör arbetsgivaren först utföra ett tillstånd innan arbetet påbörjas

 • Tillstånd ska eftersträvas även för arbeten där det förekommer gas eller aerosol i utrymmet

 • När kärl för förvaring av brandfarlig vätska (även om den är tom) ska svetsas, lödas, slipas, skäras eller borras i behövs tillstånd

 • Allt arbete som kan orsaka brand eller explosion i explosionsfarlig atmosfär bör också ha tillstånd

Tunga lyft

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta mycket mer än pengar – det kan kosta liv. Likaså kan många små lyft förstöra hälsan hos medarbetarna och, förutom det, försämra kvalitén i leveransen.

Expertens tips – olika lyftar för olika arbeten

 • Skensystem är lättmonterade och tillåter stor rörlighet

 • Lyftdon finns i många varianter, inklusive kättingtelfrar och lintelfrar

 • Balansblock håller pneumatiska och elektriska handmaskiner på plats

 • Svängkranar finns i många i olika modeller: från pelarsvängkran till elektrisk eller manuell lyftanordning

 • Ta för vana att alltid kontrollera din verksamhets lyftutrustning och när den senast besiktades

Kemiskt läckage

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga på spel i fall farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Detta leder inte bara till en risk i arbetsmiljön utan också för vår miljö och omvärld. 

Expertens tips: Rätt arbetskläder och skor skyddar mot läckage

 • Köp certifierade skor som passar underlaget. Det handlar inte bara om friktion utan också om vilka PH-värden skorna tål utan att förstöras

 • Skyddsklädsel bör också emotstå värme

 • Köp in rätt beredskapsboxar och akutväskor- de varierar i storlek, innehåll-, och ändamålsenlighet

 • Se över ventilationen i utrymmen som förvarar hälsovådliga vätskor. Om anställda arbetar längs med hydrauliksystem är tryckskydd ett sätt att förebygga skador

 • Om anställda jobbar längs med hydrauliksystem är tryckskydd ett sätt att förebygga skador

Mekaniska risker

Ska det limmas, svetsas, spikas eller skruvas? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd för att minimera de mekaniska riskerna. En arbetsplats som inte tar mekaniska risker på allvar ökar risken för olyckor och sjukskrivningar.

I fallmaskiner inte rätt monterade kan det leda till produktionsbortfall och underhållskostnader.

Expertens tips: Minska mekaniska risker med rätt verktyg och metod

 • Kalibrera momentverktyg och utbilda personal som använder dessa för bästa kvalitet på jobbet

 • Val av rätt svetsmetod (TIG, MIG) gör ditt arbete mer effektivt och minskar efterarbetet, då mindre svetsfog minskar behovet att slipa

 • Svetsmaskiner bör valideras.

 • Olycksrisken med felaktiga skruvförband är stor, i synnerhet i samband med alla former av roterande maskiner

Synlighet och skyddsarbete

En förutsättning för god hälsa är en arbetsplats där anställda syns enkelt och att de och andra lätt kan identifiera eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon.

Medarbetare ska också förutom att synas även kunna se tydligt, eftersom dålig eller illa anpassad belysning kan anstränga och skada synen.

Expertens tips: Synliggör faror och riskzoner

 • Placera pann- och ficklampor på väl utvalda ställen

 • Portabel belysning i olika storlekar kan användas vid oförutsett underhållsarbete eftersom laddbara varianter är sladdlösa

 • Varningstejp bör finnas i klassisk gulsvartrandig variant men även efterlysande

 • Asbesttejp visar var det finns hälsovådlig asbest som ej kan hanteras utan tillstånd och rätt skyddsklädsel

 • Varningsskyltar och avspärrningskoner kan kompletteras med vägbock och bräda för att förhindra tillträde till farlig zon

Vibrationsskador

Fel val av verktyg kan vara startskottet för vibrationsskador som orsakar svårrehabiliterade skador hos anställda är ett riskområde inom många företag och industrier.

Expertens tips: Undvik vibrationsskador med kunskap och lämpliga verktyg

 • Välj studsfria, lågvibrerande och avdämpande verktyg

 • Håll klingor skarpa, byt slipskivor ofta

 • Vibrationsdämpande handskar är ett hjälpmedel men ersätter inte val av rätt verktyg

 • Slappna av. Vibrationer får dig att spänna greppet kring handtaget eller skaftet

 • Se till att verktygen inte är kalla när du ska använda dem. Händerna ska hållas varma och torra för att förebygga skador

Behöver du hjälp av en expert för att hålla er arbetsplats säker, trygg och utan risker?

Kontakta en av våra experter så hjälper de dig.