Slutna utrymmen - en arbetare kontrollerar metallrör förvarade i ett slutet utrymme

Vid arbete i slutna utrymmen

En del som arbetar inom industrin kan behöva utföra sitt arbete i slutna utrymmen. Dessa utrymmen är ofta inte lämpade för att människor ska vistas där under en längre tidsperiod eftersom de har begränsade in- och utgångar eller är svåråtkomliga för räddningspersonal.

Att träda in i ett slutet utrymme kan innebära att den som arbetar där utsätts för risker. Även dagligt rutinarbete kan vara potentiellt riskfyllt i fall lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

Allt arbete i slutna utrymmen ska betraktas som riskabelt och ska därför alltid planeras noggrant. I fall det finns farliga gaser eller dålig ventilation i dessa utrymmen ska det alltid kontrolleras innan arbetet påbörjas.

Vad är ett slutet utrymme?

Ett slutet utrymme kan definieras som:

 • En plats med begränsade öppningar som är svårt att ta sig in och ut ifrån

 • Ett utrymme som är inte avsett för arbete under en längre tid, men som medarbetare tillfälligt vistas i för att kunna utföra exempelvis underhållsarbete

 • Utrymmen där en potentiellt farlig situation kan uppstå vid kontakt med vissa vätskor, ämnen eller kemiska substanser

 • Ett utrymme som har bristande ventilation

 • Ett utrymme som kan leda till skada, olycka eller sjukdom på grund av att det finns risker med konstruktionen, atmosfären, innehållet eller underhållet

Vanliga typer av slutna utrymmen

Slutna utrymmen kan ha många olika storlekar och utformningar och kan dessutom finnas på diverse platser inom en verksamhet eller arbetsplats. Nedan presenteras några vanliga typer av slutna utrymmen inom olika industrigrenar:

 • Transportindustrin
  Lastutrymmen, containrar, och transportrör av dammande gods.

 • Byggindustrin
  Kryputrymmen, kulvertar och rördiken.

 • Jordbruksindustrin
  Silor, brunnar och gropar.

 • Livsmedelsindustrin
  Behållare, källare och kylrum.

 • Kemikalieindustrin

  Lagringstankar, cisterner och reaktorkärl.

 • Vattenreningsindustrin
  Rör, avloppsledningar och tankar.

 • Avfallsindustrin
  Containrar, sopförvaringsutrymmen och utrymmen vid hantering av spillvatten.

Risker i slutna utrymmen

Slutna utrymmen ska alltid klassas som riskfyllda miljöer. Ofta är fallet att luften inte ventileras ut i tillräcklig utsträckning, vilket innebär att farliga situationer kan uppstå. Trånga arbetsutrymmen, låga tak och hinder att ta sig in och ut gör arbetsuppgifterna svårgenomförbara.

I fall en akut fara uppstår kan det således bli svårt att snabbt lämna platsen. Det blir även svårt för andra medarbetare att kunna hjälpa till i fall en olycka uppstår.

Exempel på risker som kan finnas på grund av situationen i slutna utrymmen

 • Asfyxi och anoxi – kan orsaka huvudvärk, medvetslöshet

 • Förgiftning av toxiska ämnen som frisätts vid arbetet

 • Brand, explosion eller elchock som sker till följd av hög värme, gaser och elfel

 • Fall - eller halkolyckor som kan ske på grund av exempelvis felhantering av säkerhetsutrustning

 • Risk för att träffas av eller hamna under föremål och jordmassor

 • Drunkning vid exempelvis arbete i samband med vattensystem

 • Brännskador vid kontakt med kemiska ämnen eller hett vatten från rör

 • Hörselskador orsakade av höga ljudvolymer i det slutna utrymmet

 • Termiska skador orsakade av extrema temperaturer

Planering av arbetet kan förhindra skador i trånga utrymmen

Säkra omgivningen
Före påbörjat arbete i slutna utrymmen som cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande, bör alltid omgivningen säkras med hjälp av en kontroll

Arbetet får påbörjas först när man är säker på att halten syre inuti det slutna utrymmet är tillräcklig, risken för en hälsofarlig gas är utesluten och att det inte finns en explosionsrisk

Mäta, vädra och ventilera
Mät syrehalten för att säkerställa att den inte är för låg, men kontrollera även halten av hälsofarlig gas, till exempel svavelväte eller koloxid som kan finnas i utrymmet

Om syrehalten är för låg finns risken för att medarbetare blir medvetslösa, något som i värsta fall kan leda till dödsfall. Ta för vana att alltid vädra utrymmet flera timmar innan arbetet planeras att påbörjas

Personlig skyddsutrustning är viktigt vid arbete i trånga eller slutna utrymmen

Medarbetare som vistas i dessa utrymmen ska bära:

 • Skyddshandskar

 • Skyddskläder

 • Skyddsskor

 • Skyddshjälm (gärna med pannlampa)

 • Fallskydd och fallskyddskit

 • Gasvarnare

 • Personlarm vid ensamarbete

Våra experters bästa tips för arbete i slutna utrymmen

Huvudregeln är att ett slutet utrymme alltid först och främst förses med en varningsskylt för att förhindra att obehöriga personer tar sig in av misstag.

Andra viktiga saker att tänka på är:

Andningsskydd viktigt
Även om det finns möjlighet att ventilera ut farliga luftföroreningar i det slutna utrymmet ska andningsskydd alltid användas. Kontrollera att andningsskyddet också ger skydd mot de luftföroreningar som eventuellt kan förekomma i det slutna utrymmet.

Arbeta aldrig ensam
När anställda utför arbete i slutna utrymmen ska det alltid finnas ansvarig kontaktperson som övervakar arbetet på plats. Många allvarliga olyckor inträffar till följd av att ensam medarbetare svimmat på grund av syrebrist i ett slutet utrymme. Frigör därför alltid utrymme innan arbetet påbörjas för att säkra att det finns en ledig ut- och ingång som kan användas vid eventuell olycka.

Säkra giltigt arbetstillstånd
Säkerställ alla skriftliga arbetstillstånd innan arbetet påbörjas. Det skriftliga arbetstillståndet reglerar de arbets- och skyddsinstruktioner och villkor som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt och ska sparas i minst tre månader efter avslutat arbete.

Om arbetsplatsen har flera verksamma företag får arbetet inte påbörjas innan samordningsansvarig fått information om risker och befintliga instruktioner samt godkänt arbetet.

Vill du ha hjälp med rådgivning från våra experter på hur arbete i slutna utrymmen kan genomföras på bästa sätt?

Kontakta oss så berättar vi mer.