Köpevillkor - en skrivbordsyta med ett avtal, en penna och stämpel

Köpvillkor

Här hittar du information om prislistor, försäljningsvillkor och allmänna försäljningsvillkor.

  • För att få tillgång till prislistor, villkor och ditt kundunika avtal behöver du vara inloggad som kund.

  • Om du inte är kund så kan du enkelt registrera dig här.

  • Du hittar prislistorna under Mina sidor när du har loggat in.

Du vet väl om att du kan kontakta kundsupport om du behöver hjälp med returer, reklamationer eller har övriga frågor kring ditt kundunika avtal.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖRETAG

1. AVTALSPARTER

1.1. Säljaren

Med Säljaren avses Swedol AB (publ), org.nr. 556127-6188, Box 631, 135 26 Tyresö och/eller TOOLS Sverige AB, org.nr. 556060-5882, Box 45108, SE-104 30 Stockholm.

1.2. Kunden

Med Kunden avses den som köper varor från Säljaren, såvida denne inte är en privatperson som köper för eget privat bruk varmed de allmänna köpevillkoren för konsumenter publicerade på Säljarens webbplats istället blir tillämpliga.

2. OMFATTNING

Dessa allmänna köpevillkor gäller vid köp av varor från Säljaren. Köp kan göras digitalt (t.ex. via ERP-system, webbplats eller e-post), per telefon eller i fysisk butik. Dessa allmänna köpevillkor gäller också köp av varor som tillhandahålls i container, förråd, varuautomat eller liknande typ av utrustning enligt tilläggstjänsten Smart Service, såvida annat inte särskilt anges i tilläggsavtalet.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1. Kundens ansvar

Kunden är ansvarig för att personuppgifter som lämnas i samband med köp är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar också för att ingen obehörig får tillgång till inloggningsuppgifterna. Kunden ska kontakta Säljaren omgående ifall misstanke finns att uppgifterna missbrukas.

3.2. Säljarens ansvar

Säljaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter Kunden lämnar i samband med köp. Information om hur personuppgifter behandlas finns i Säljarens Integritetspolicy.

4. BESTÄLLNING

Beställningar som gjorts digitalt (t.ex. via ERP-system, webbplats eller e-post), via telefon eller i fysisk butik är bindande. Vid beställning via webbplats erhålls först automatiskt en beställningsbekräftelse, vilket enbart innebär att beställningen är mottagen av systemet. När beställningen är registrerad, oberoende om beställningen görs digitalt eller per telefon, erhålls ett ordererkännande. Avtal om köp ingås först när ordererkännande sänds till Kunden. Om ordererkännande skulle utebli måste Kunden, så snart som möjligt, kontakta Säljarens kundservice.

5. PRISER

5.1. Angivna priser

Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt. För varor som omfattas av legeringstillägg eller andra lagstadgade avgifter, äger Säljaren rätt att debitera Kunden detta utöver angiva priser. Information på Säljarens webbplatser uppdateras löpande. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och andra felaktigheter. Om det upptäcks att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som beställts kommer Säljaren att underrätta Kunden och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs.

5.2. Särskilda kampanjer eller erbjudanden

Säljaren erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst avbryta kampanjer och erbjudanden.

6. BETALNINGSVILLKOR

6.1. Betalningssätt

Kunden kan betala med bankkort via DIBS betallösning eller via faktura efter godkänd kreditprövning. Av miljöhänsyn önskar Säljaren endast skicka fakturor digitalt. För pappersfakturor tillkommer en faktureringsavgift.

6.2. Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast 15 dagar netto. Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom tio (10) arbetsdagar från fakturadatum. I det fall ett månadsskifte sker under en avtalad faktureringsperiod kommer innestående order att faktureras vid månadsskiftet.

6.3. Dröjsmål med betalning

Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10 procent samt lagstadgad påminnelseavgift. Om Kunden inte betalat trettio (30) kalenderdagar efter förfallodagen har Säljaren rätt att häva köpet och har, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada Säljaren lider.

6.4. Äganderätts- och återtaganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig bibehållen äganderätt samt rätt att återta varorna, till dess full betalning skett, s.k. äganderätts- och återtaganderättsförbehåll. Har Kunden utestående fakturor som efter skriftlig påminnelse från Säljaren förblir obetalda, har Säljaren ingen skyldighet att åta sig ytterligare försäljning eller fullfölja redan gjorda beställningar. Att Säljaren inte erhåller betalning i tid ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

7. LEVERANS

7.1. Avlämnande

Leverans av varorna sker till den adress som Kunden anger i samband med beställningen eller vad som skriftligen särskilt överenskommits. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas. Varan anses avlämnad när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten eller, vid köp på plats i butik, när Kunden lämnar butiken med betald vara.

7.2. Leveranskostnad

För inrikesleverans av varor från Säljarens lager erbjuds kostnadsfri frakt för beställningar över 1000 SEK exklusive mervärdesskatt, såvida det inte är skrymmande varor eller varor som kräver specialfrakt såsom frakt på pall. Leveranskostnad anges i samband med beställningen.

7.3. Leveranstid

Leveranstiden för lagerförda varor i standardsortimentet är sju (7) arbetsdagar från utfärdat ordererkännande, såvida inte annan leveranstid där anges eller har skriftligen särskilt överenskommits.

7.4. Leveransförsening

Vid eventuell leveransförsening kommer Säljaren så snart som möjligt informera Kunden om detta samt ange ny beräknad leveranstidpunkt. Om leveransen är mer än trettio (30) kalenderdagar försenad har Kunden rätt att häva den del av leveransen som är försenad, under förutsättning att det är varor i standardsortimentet.

7.5. Outlösta varor

Vid outlösta varor förbehåller sig Säljaren rätten att ta ut en avgift för frakt och administrativa kostnader i samband med köpet.

7.6. Undersökningsplikt

Kunden ska noga kontrollera försändelsen vid mottagandet. Vid uppenbart skadat paket ska Kunden omedelbart anmäla detta till postombudet eller transportören.

8. GARANTI

8.1. Garantitid och garantikrav

Säljaren ansvarar normalt för tillverknings- eller fabrikationsfel inom tolv (12) månader från ursprungligt inköpsdatum som ska styrkas med kopia av faktura eller kvitto. Om varan inte uppfyller kraven för garanti så debiteras Kunden en undersökningsavgift. Kostnader för återmontering av felsökt vara och för retur till Kunden debiteras Kunden.

8.2. Begränsning av garantin

Annan garantitid kan gälla för vissa produkter enligt underleverantörers varuspecifika villkor. Garantin gäller inte i det fall varan brukats efter att ett fel upptäckts, varan är demonterad, ombyggd eller har yttre påverkan eller i det fall varan inte är underhållen enligt de serviceintervaller som anges av Säljaren. Säljarens garantiansvar täcker inte tillbehör, slitagedelar, handhavandefel eller skador orsakade av vätskor eller stötar. Tidigare certifiering gäller inte för varor som modifieras, tillverkas eller anpassas utifrån kundspecifika önskemål.

8.3. Ersättning till Kunden

Vid giltigt garantianspråk står Säljaren för kostnader i samband med returfrakt, reparation eller ersättningsvara. Såvida det inte skriftligen särskilt överenskommits ersätter inte Säljaren kostnader för köp eller hyra av annan vara, reparation av annat än anvisat företag, resekostnader eller dylikt. Har varan utgått ur sortimentet kan likvärdig ersättningsvara erbjudas. På reparerad produkt samt reservdelar lämnas normalt nittio (90) kalenderdagars garanti.

9. REKLAMATION

9.1. Meddelande om reklamation

Om Kunden anser att någon vara är skadad, felaktig, saknas eller har andra brister ska Kunden till på webbplatsen angiven e-postadress meddela Säljaren detta. Meddelandet från Kunden ska innehålla en tydlig avsikt om reklamation samt en beskrivning av felet. En kopia på faktura eller kvitto ska bifogas meddelandet.

9.2. Preskriptionstid vid fel i vara

Meddelande om reklamation måste göras inom sju (7) arbetsdagar efter att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Fel som borde ha upptäckts när varan överlämnades till Kunden, ska reklameras inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av varan. Fel i vara ska under alla omständigheter senast reklameras inom sex (6) månader från det senaste av kvittodatum eller fakturadatum. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om denne inte inom angivna tidsfrister meddelat Säljaren om felet.

9.3. Uteblivet svar

Om Säljaren inte inom nittio (90) kalenderdagar erhåller svar från Kunden i ett service- eller reklamationsärende anses ärendet avslutat och eventuell insänd vara tillfaller därmed Säljaren.

9.4. Begränsning av reklamation

Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida eller fel som är orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för varan gått över på Kunden. Reklamationsrätten gäller heller inte för normalt slitage eller liknande. Säljaren ansvarar inte för fel utöver vad som föreskrivs i dessa allmänna köpevillkor, såvida inte Säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.5. Avhjälpande eller självhjälp

Kunden har rätt att kräva att Säljaren avhjälper felet utan kostnad för Kunden, såvida det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Säljaren. Vid överenskommelse mellan parterna, kan Säljaren istället ersätta Kunden för att denne själv ska avhjälpa felet, s.k. självhjälp.

9.6. Omleverans

Säljaren har alltid rätt att, istället för att avhjälpa felet, företa omleverans. Kunden har rätt att kräva omleverans om i) avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och Säljaren insåg eller borde ha insett detta, ii) det är fråga om en vara som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, kan ersättas med någon annan vara, och iii) det inte föreligger hinder som Säljaren svårligen kan övervinna eller kräver orimliga uppoffringar av Säljaren.

9.7. Prisavdrag

Om inte avhjälpande, självhjälpande eller omleverans kommer ifråga eller inte sker inom trettio (30) kalenderdagar efter reklamationen, har Kunden rätt till ersättning som svarar mot felet, förutsatt att det är lagerförda varor i standard-sortimentet. Ersättningen ska dock inte överstiga 25% av det avtalade priset för den vara, eller del därav, som reklamerats och ingen ersättning utgår för indirekt förlust.

9.8. Hävning

I det fall Säljaren inte inom skälig tid vidtar åtgärder eller där avhjälpande, självhjälp eller omleverans inte kan anses möjligt har Kunden rätt att häva köpet eller den del därav som reklamerats. Vid hävning av köpet, får Kunden samtidigt häva köpet avseende tidigare, såtillvida dessa varor fortfarande är oanvända, eller senare leveranser, om Kunden på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser. Vid hävning av del av köp får Kunden samtidigt häva köpet i dess helhet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Kunden vad avser hela köpet och Säljaren insett eller bort inse detta.

10. RETUR AV VARA

10.1. Tidsfrist för retur

Vid reklamation eller garantianspråk ska Kunden returnera varan inom fem (5) arbetsdagar från att en returfraktsedel via e-post erhålls från Säljaren. Returadressen anges på returfraktsedeln. Kunden kan, efter skriftlig överenskommelse med Säljaren, istället inom samma tidsfrist, returnera varan till anvisad butik. Retursedeln och kopia av faktura eller kvitto ska bifogas de returnerade varorna.

10.2. Varans skick

Beroende på returorsak ska varor som returneras, när det är möjligt, vara kompletta, oanvända samt i obruten plombering och oskadad originalkartong när sådan finns. Varor som returneras ska vara väl rengjorda och livsmedelsmaskiner måste vara desinficerade av hygienskäl. Säljaren förbehåller sig rätten att neka att ta emot, alternativt debitera en rengöringsavgift för, varor som inte uppfyller dessa krav. Kunden ansvarar för eventuella skador under transporten och ska därför se till att lämpligt emballage används. Har Kundens hantering av varan bidragit till en värdeminskning har Säljaren rätt att göra avdrag för det.

10.3. Returfrakt

Kostnaden för returfrakt av felaktig vara eller giltigt garantianspråk betalas av Säljaren. Returer som inte görs i enlighet Säljarens anvisningar accepteras inte och kan komma att sändas tillbaka på Kundens bekostnad.

11. IMMATERIALRÄTT

Informationen på Säljarens webbplatser och produktkataloger är skyddad genom bl.a. immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att firmanamn, varumärken, produktnamn, bilder, grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från behörig företrädare för Säljaren.

12. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Part har endast rätt till skadestånd för avtalsbrott som orsakats av den felande parten på grund av vårdslöshet eller uppsåt. Skadestånd kan endast utgå för direkt skada och omfatta ersättning för utgifter, prisskillnader eller annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd utgår inte för förlust som Kunden tillfogas genom skada på annat än den sålda varan eller ersättningsanspråk på grund av tredjemansskada. Rätten till skadestånd är begränsat till två miljoner (2 000 000) SEK per skada och år.

12.2. Tidsfrist för ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk ska skriftligen framställas till den andra parten inom ett (1) år från avtalsbrottet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Anspråk senare kan inte göras gällande mot den andra parten. Är avtalsbrottet hänförligt till fel i varan gäller dock bestämmelserna om preskriptionstid vid fel i vara enligt avsnitt ovan.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Omständigheter utanför parts kontroll

Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Sådana omständigheter kan utgöras av t.ex. arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör.

13.2. Tredje part

Beror dröjsmålet eller fel i varan på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är part fri från ersättningsanspråk och skadeståndsskyldighet endast om också den som part har anlitat skulle vara fri enligt ovan. Detsamma gäller om dröjsmålet eller fel i varan beror på en leverantör som Säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

13.3. Hävning vid force majeure

Kan köpet inte fullgöras inom nittio (90) kalenderdagar till följd av force majeure-omständigheter, får part häva köpet avseende den del vars fullgörande hindras. Vid sådan hävning kan inte ytterligare påföljd göras gällande i förhållande till motparten.

14. AVTALSDOKUMENT

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det i avtalshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller dessa, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning: 1. Ev. särskilt upprättat huvudavtal 2. Dessa allmänna köpevillkor

15. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

15.1. Tillämplig lag

Dessa allmänna köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Säljarens eftergift sker alltid utan prejudice, dvs i det fall Säljaren vid olika tillfällen erbjuder Kunden generösare avtalstillämpning, kan det i sig inte ligga till grund för uppfattat partsbruk.

15.2. Skiljedomsförfarande

Vid händelse av tvist som uppstår med anledning av detta avtal ska det slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige.

15.3. Laga domstol eller myndighet

Säljaren får dock vid laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig och förfallen fordran eller beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger 250 000 SEK.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR KONSUMENT

Inledning

Dessa villkor gäller för konsumenters köp av varor från Swedol via webbplats, e-post eller per telefon.

Trygg e-handlare

Swedol är certifierad Trygg e-handlare. Trygg e-handel skapar tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel. Vill du veta mer om Trygg E-handel och de krav som ställs på oss på i anledning av certifieringen, läs mer på www.tryggehandel.se

Personuppgifter

Du ansvarar för att de personuppgifter som du lämnar i samband med användningen av våra webbplatser är korrekta och fullständigt ifyllda. Du ansvarar även för att ingen får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter du lämnar i samband med användning av våra webbplatser. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i Swedols policy för behandling av kunders personuppgifter.

Beställlning

Beställningar är bindande. Vid beställning via webbplats får du först automatiskt en beställningsbekräftelse, vilket enbart innebär att beställningen är mottagen av systemet. När beställningen är registrerad, oberoende om beställningen görs via webbplats, via e- post eller per telefon, får du ett ordererkännande och det är först då avtal om köp har ingåtts. Om ordererkännande skulle utebli måste du så snart som möjligt ta kontakt med oss, helst via e-post.

Priser och produktinformation

Information på våra webbplatser tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och andra felaktigheter . Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs.

Kampanjer och erbjudanden

Vi erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta kampanjer och erbjudanden.

Betalning

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Som privatperson betalar du via Klarna och kan välja att betala med direktbetalning, faktura eller delbetalning, mer information hittar du i Klarnas villkor.

Leveranser

Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar för varor som lagerförs på vårt centrallager. Vid ev. förseningar informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstidpunkt. Leverans sker till den adress och på det sätt du anger i samband med beställningen. Leveranskostnaden redovisas innan du slutför beställningen. Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. Om den faktiska fraktkostnaden överstiger den nedan angivna schablonkostnaden har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.

Skadat gods

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Du måste därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.

Ångerrätt

Du har du rätt att ångra ditt köp, s.k. ångerrätt, om du meddelar oss om detta inom 14 dagar. Tiden räknas från dagen efter att du tagit emot varan. Infaller den 14:e dagen på en lördag, söndag eller helgdag blir det istället nästkommande vardag som blir sista dagen för tidsfristen. För att använda dig av ångerrätten måste du skicka ett tydligt meddelande om att du vill frånträda avtalet (eller använd Konsumentverkets ångerblankett) via e-post till oss. Ihop med meddelandet behöver du också bifoga bevis på att varan är köpt från oss, helst genom en kopia av kvittot. Du kan välja att använda din ångerrätt endast för en del av din beställning och köpet fortsätter då att gälla för övriga delar av beställningen. Ångerrätten gäller endast för oanvända varor. Om du hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den innan du returnerar den kan vi ha rätt till ersättning för värdeminskning av varan. Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, t.ex. underkläder, eller för specialbeställda plagg, t.ex. med anpassat tryck. Observera att det inte betraktas som ett nyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Reklamation och garantitid

Om leveransen är försenad eller om någon vara saknas, är skadad eller är felaktig, ska du via e-post anmäla detta till oss, s.k. reklamation. I meddelandet behöver du beskriva vad du anser är fel samt bifoga bevis på när och att varan är köpt från oss, helst genom en kopia av kvittot. Observera att reklamationer endast avser defekter på grund av ett ursprungligt fel på en vara, t.ex. tillverknings- eller fabrikationsfel, och inte normalt slitage eller skador på grund av handhavandefel. Reklamation, inklusive reklamation under garantitiden, gäller inte heller i det fall varan brukats efter att ett fel upptäckts, varan är demonterad, ombyggd eller har yttre påverkan, har skador orsakade av vätskor eller stötar, eller i det fall varan inte är underhållen enligt de serviceintervaller som anges av oss. Du kan be oss att vi reparerar felet, skickar en likvärdig ersättningsvara, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv reparera felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Vi ersätter inte kostnader för hyresmaskiner eller dylikt under tiden som ett reklamations- eller serviceärende pågår. Du måste skicka ditt reklamationsmeddelande inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 2 månader. Du har en lagstadgad rätt att reklamera en vara upp till 3 år efter köpet, men efter de första 6 månaderna (eller den längre garantitid vi erbjuder för vissa varor, se nedan) så är det du som behöver kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel. På vissa varor erbjuder vi en garantitid, för dessa varor anges garantitiden specifikt för varje vara. Garantitiden innebär att bevisbördan för att det är ett ursprungligt fel förlängs från de ovan angivna 6 månaderna, till den specifikt angivna garantitiden. Om varan kräver en undersökning och det visar sig att varan inte uppfyller kraven för en giltig reklamation eller garantianspråk så förbehåller vi oss rätten att ta ut en undersökningsavgift samt en avgift för att återsända varan till dig. Kostnadsförslag för detta kommer att lämnas innan undersökning påbörjas. Saknar vi besked från dig i ett reklamations- eller serviceärende efter 3 månader, anses ärendet avslutat och eventuell insänd vara tillfaller oss.

Returer

För att fullfölja din reklamation, ångerrätt eller garantianspråk måste du returnera varan inom 14 dagar från det att du kontaktat oss i ärendet. Returer ska adresseras till vårt centrallager i Örebro. Vi skickar en returfraktsedel till dig som vi starkt rekommenderar att du använder vid returen. Vi accepterar inte returer som sker mot postförskott, som rekommenderad försändelse eller som privatpaket som måste hämtas hos ombud. Vi kommer inte behandla sådana leveranser, utan sända tillbaka dem på din bekostnad. Varor som du returnerar ska vara oanvända, kompletta och skickas tillbaka i oskadad originalkartong. Tänk på att använda lämpligt emballage så att kartongen eller varan inte skadas under transporten. Om du hanterat en vara på ett sätt som gjort att den minskat i värde har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalningen. Du betalar kostnaden för returfrakten vid nyttjande av ångerrätten. Kostnaden för returfrakt vid reklamation eller giltigt garantianspråk betalas av oss. Återbetalning sker inom 14 dagar från dagen vi mottagit meddelandet, förutsatt att varan kommit åter eller du lämnat bevis på att de återsänts.

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med oss kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Du kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.

Gällande avgifter och kostnader

AVGIFT & KOSTNAD

Lagstadgad påminnelseavgift 60 kr Ingen moms

Outlöst paket 375 kr inkl. moms

Returfrakt 81,25 kr inkl. moms

Pappersfaktura 48,75 kr inkl. moms

Villkoren uppdaterades 2021-01-14