Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att till EU och Norge importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.

Det gäller framför allt infästningar, men också andra varor vars statistiska nummer finns på kap 72 och 73 (enligt tulltaxan, Fintaric eller Tolltariffen)

Tullen har därför infört ett dokumentkrav på dessa produkter.

Tullen kräver att importören vid varje importtillfälle skall kunna styrka att varorna som omfattas av sanktionerna i bilaga XVII till EU kommissionens Råds Förordning 2023/1214 inte innehåller material av ryskt ursprung.

Detta gäller alla varor som efter den 30 september importerats till EU eller NO.

Alla järn-och stålprodukter som blivit importerade till EU eller handlas med inom EU har blivit kontrollerade och godkända.

Nedan finns dokument som intygar att våra produkter uppfyller lagstiftningen för järn- och stålvaror.

För ytterligare frågor kontakta din kontaktperson eller maila kundsupport@swedol.se

Mer finns att läsa på: Tullverket.se