KVALITET, MILJÖ & HÅLLBARHET

Swedol är en del av Alligo och en del av vår vision är att vara en ledare inom hållbarhet i vår bransch.

En mer detaljerad beskrivning av vårt hållbarhetsarbete finns på alligo.com/hallbarhet

Alligo, inklusive Swedol, är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta innebär att våra huvudprocesser är dokumenterade och styrs mot mätbara mål. Vi är måna om människa och miljö genom hela produktions- och distributionskedjan av våra produkter. Vi arbetar med våra produkter ur många perspektiv som säkerhet, miljö och socialt ansvar.

Certifiering av produkter

De säkerhetsklassade produkterna följer direktivet (89/686 EEC) som ersätts av förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning. För varje produktgrupp gäller specifika standarder som ska uppfyllas, läs mer om de relevanta standarderna under respektive flik.

Socialt ansvar

Swedol är måna om människa och miljö i hela produktions- och distributionskedjan. Vi arbetar för att produktionen av våra arbetsplagg och andra produkter sker under tillfredsställande förhållanden. 2008 blev Swedol medlem i Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) ett näringslivsdrivet initiativ för företag som arbetar med att förbättra arbetsvillkoren i produktionskedjan. Den gemensamma uppförandekoden, bygger på ILO:s konventioner till skydd för arbetares rättigheter, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Följande huvudområden ingår:

 1. Rätt till facklig anslutning och till kollektiv förhandling

 2. Lön och ersättning

 3. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 4. Särskilt skydd för unga arbetare

 5. Förbud mot tvångsarbete

 6. Etiskt affärsbeteende

 7. Förbud mot diskriminering

 8. Arbetstid

 9. Förbud mot barnarbete

 10. Lagliga anställningskontrakt

 11. Miljöskydd

Amfori BSCI-systemet innebär att vi som medlem åtar oss att arbeta för kontinuerliga förbättringar på fabrikerna tillsammans med leverantörerna. Godkända 3e parts-revisorer kontrollerar fabrikerna i högriskländer i enlighet med givet protokoll och rapporterar till Amfori BSCI

Kemikalier I varor och reach

REACH är en förordning som trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007. REACH är den engelska förkortningen för: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, i svensk översättning. Syftet är att skaffa sig kunskap om och kontroll över farliga kemikalier som importeras eller redan finns på den europeiska marknaden. Mer information om REACH finns på Kemikalieinspektionens och ECHA:s hemsidor: www.kemi.se och www.echa.europa.eu.

Swedol arbetar kontinuerligt tillsammans med RISE, Kemikaliegruppen, leverantörer och branschorganisationer för att säkra att varken användare eller personal utsätts för risker vid produktion, hantering eller användning av våra produkter. En viktig del av Swedols arbete med begränsning av oönskade kemikalier är vår kemikaliebegränsningslista. I dokumentet anges ämnen och substanser som inte får förekomma eller är begränsade i våra varor. Begränsningslistan uppdateras kontinuerligt och utgör en viktig del i våra leverantörsavtal. Leverantörerna förbinder sig att följa begränsningslistan och varorna kontrolleras regelbundet.

Öko-tex®

Oeko-Tex standard 100 är världens ledande humanekologiska märkning för textila varor. Produkterna har testats för skadliga ämnen och har godkänts av testinstitut anslutna till Oeko-Tex. De artiklar i vårt sortiment som är OekoTex certifierade är märkta med Oeko-Tex-logga, se i katalogen eller Swedols hemsida. Läs mer om Oeko-Tex på deras hemsida.

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%.

Förpacknings- & tidningsinsamlingen (fti)

Vi är medlemmar i FTI som hjälper oss att uppfylla producentansvaret för insamling och återvinning när det gäller alla typer av förpackningar och alla typer av materialslag. Producentansvaret är reglerat i Förpackningsförordningen (2014:1073) som har sin grund i EU:s förpackningsdirektiv